ภูมิสมดุล
ผู้เคยเป็น กรดไหลย้อน

ผู้เคยเป็น กรดไหลย้อน

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน คุณธีราวัต อยู่มะเริง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน คุณนิรามัย ไชยวรรณา

ผู้มีปัญหาปลายประสาทขาอักเสบ และกรดไหลย้อน คุณจำเนียร  ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน คุณนพรุจ ธนกฤตเดชาวงษ์

ผู้มีปัญหาไมเกรน กระเพาะ และบ้านหมุน คุณวลัยลักษณ์ สกุลยืนยงสุข