ภูมิสมดุล
คณะวิจัย Operation BIM

คณะวิจัย Operation BIM

คณะนักวิจัย Operation BIM

นักวิจัย Operation BIM ที่ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ประธาน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ปั้นทอง

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่