คุณกัญญ์ดริน ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระดูกเชิงกราน

ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง