ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไทรอยด์เป็นพิษ

 

คุณปุณยวีร์  รัตนเลิศนุรักษ์

ผู้มีปัญหาไทรอยด์เป็นพิษ