บรรยายพิเศษ รศ.ดร.พญ.อำไพ ปั้นทอง

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 12