บรรยายพิเศษ รศ.ดร.พญ.อำไพ ปั้นทอง

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพภูมิแพ้อากาศ