ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพ SLE

 

คุณวิสสุตา พันธ์พินิจ

ผู้มีปัญหา SLE