ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพ SLE

 

คุณเกศนรินทร์  ป้องพุฒ

ผู้เคยมีปัญหา SLE