ความเสื่อมของตา

 

คุณกนกพร ศรีจันทร์ 

ผู้มีปัญหาวุันตาเสื่อม