ความเสื่อมของตา

 

คุณรัศมีแข ตีระวนิชพงศ์

ผู้มีปัญหาตาแห้งและสายตายาว