ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย

ผู้มีปัญหาเบาหวาน