ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณสอาด ภักดีการ

ผู้มีปัญหาเบาหวาน