ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณธีรชัย  ขนอม

ผู้มีปัญหาเบาหวาน