ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณจิราทิพย์  ร่มละมูลพูลผล

ผู้มีปัญหาเบาหวาน