ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณจิดาพา  ศรีระบาย

ผู้มีปัญหาเบาหวาน