ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

 

คุณสุธัญดา  เอมเอก

ผู้มีปัญหาผื่นแพ้