ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายลามไปที่กระดูก