ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณรัฐกานต์ เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก