ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณอาภาภรณ์  สนิทปะโค

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล