ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก