ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณทองหล่อ  แหยมเกตุ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ