ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณบัณฑิต  ยุวรัตน์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปอด