ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม