ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณเตือนจิต อาจพงษา

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์