ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

 คุณประกายรัตน์ นาคเงิน

ผู้เคยเป็นเนื้อร้ายที่ต่อมน้ำเหลือง