ปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

 VTR สัมภาษณ์ผู้เป็นมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมโครงการ

APCO’s Thailand Cancer MoonShot 2017

 

 

สัมภาษณ์ผู้เป็นมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมโครงการ

APCO’s Thailand Cancer MoonShot 2017 ที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกราย