คุณบัณฑิต  ยุวรัตน์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปอด

 

คุณวิจิตร  ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

คุณแม่ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และบุตรสาวผู้ดูแล

 

คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลมีปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

คุณธันยวัชร์  เงินทาบ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

คุณธิรดา  บัณฑิดานุกูล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณรัฐกานต์  เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณทองหล่อ  แหยมเกตุ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ