คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลปัญหาความผิดปกติ
จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

คุณวิจิตร  ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

ผู้มีปัญหามะเร็งปากมดลูก และลูกผู้ให้การดูแล