คุณอนุศิษฏ์  ทองคำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามหลักภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณอาภาภรณ์  สนิทปะโค

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณบัณฑิต  ยุววัฒน์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

คุณทองหล่อ  แหยมเกตุ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ

 

คุณชาญชัย  ธนสินรุ่งเรือง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

คุณสุเทพ  แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปกระดูกไขสันหลัง

 

คุณรัฐกานต์  เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณวัชชระชัย เพชรดำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 

คุณวิจิตร  ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และลูกผู้ให้การดูแล

 

ความประทับใจของคุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ตอนที่ 2/2

 

ความประทับใจของคุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ตอนที่ 1/2

 

คุณบัณฑิต  ยุวรัตน์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปอด

 

คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

คุณหว่อง ฮุยซุย

ผู้เคยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในปอด ลามไปที่ลิ้น และกระดูก