คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายลามไปที่กระดูก 

 

คุณวิจิตร ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

คุณแม่ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และบุตรสาวผู้ดูแล