คุณบรรจง เคซีย์

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2

 

คุณอนุศิษฏ์  ทองคำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

คุณประกายรัตน์ นาคเงิน

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

ดร.อมริศา มณีรุ่ง

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

คุณวริยา ว่องปรีชา 

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม/ไวรัสตับอับเสบ B

 

คุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปกระดูกไขสันหลัง

 

คุณอ้อ มะย่น

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกต้นขา

 

คุณกัญญ์ดริน ธนทวีประเสริฐ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระดูกเชิงกราน

 

คุณรภัสศา ฉลาดยิง

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณพรรณเพ็ญ สุดสงวน

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

Mr.Nicholas Chia

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย

 

คุณจันทร์จิรา พลันเค็นทท์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก

 

คุณหว่อง ฮุยซุย

ผู้เคยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในปอด ลามไปที่ลิ้น และกระดูก

 

คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านม

 

คุณบัณฑิต  ยุวรัตน์

ผู้เคยเป็นมะเร็งปอด

 

คุณวิจิตร  ประจิต และคุณธนสร ใจปลื้ม

คุณแม่ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก และบุตรสาวผู้ดูแล

 

คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ

ผู้ดูแลมีปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

คุณธันยวัชร์  เงินทาบ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

คุณธิรดา  บัณฑิดานุกูล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณรัฐกานต์  เวชกุล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก

 

คุณทองหล่อ  แหยมเกตุ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ